HaTTunarikka

Hankkeen tarve       

HaTTunarikka on suunnattu kaupunkilaisille, joiden:

  • henkilökohtainen tai perheenjäsenten mahdollisuus osallisuuteen on heikentynyt perhe- tai taloustilanteen vuoksi.
  • kyky ja/tai motivaatio hakeutua yhteiskunnan tarjoamien kohdennettujenpalvelujen piiriin on esimerkiksi sairauden, omien kokemusten tai    ympäristön paineiden vuoksi heikentynyt.
  • elämänlaatu on heikentynyt yksinäisyyden vuoksi, yhteisöjen, osallisuuden ja vuorovaikutussuhteiden ulkopuolella.

Keskeiset toimintamuodot

           HaTTunarikan keskeiset toimintamuodot ovat:

  •   yhteistyö Savonlinnan kaupungin, Sosterin, alueen oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja seurakuntien sekä näiden tahojen toteuttamien hankkeiden kanssa erityisesti hankkeeseen soveltuvien kohdehenkilöiden tavoittamiseksi.
  •   yksilötyöskentely näiden kohderyhmään osallistuvien henkilöiden kanssa.
  •   tältä pohjalta syntyvät vertaistukiparit ja -ryhmät.
  •   viikoittaiset teematapaamiset fyysisessä HaTTunarikassa sekä myös muissa yhteistyökumppaneiden toimipisteissä kaupunkikeskustan  alueella.

Millä tavalla hanke tukee osallisuutta yhteiskunnassa?

HaTTunarikka on erityisesti kaikkein vaikeimmassa sosiaalisessa osallisuusasemassa olevien kaupunkilaisten kohtaamistoimintaa, jossa kohderyhmään kuuluvia asukkaita aktivoidaan yhteisölliseen vapaa-ajantoimintaan sekä omien vahvuuksien löytämiseen ja kehittämiseen.

Hankkeen uutuusarvo

HaTTunarikka tuo notkeutensa, innostavuutensa, kannattalevaisuutensa ja ainutlaatuisuutensa vuoksi uudenlaisen mahdollisuuden saada kaikkein haastavin ja vaikeimmassa sosiaalisessa sekä taloudellisessa tilanteessa olevat kaupunkilaiset kokemaan osallisuutta yhteiskunnassa sekä nauttimaan onnistumisen elämyksistä.        Toiminta perustuu aktiivisesti kohderyhmää hakevaan verkostoituneeseen jalkautuvaan työhön hankkeeseen palkattavan sosiaaliohjaajan toimesta.

Hankkeen tavoite

HaTTunarikan keskeinen tehtävä on tavoittaa kohderyhmän vetäytyvimmät henkilöt, vähentää yksinäisyyttä, tarjota osallisuuden onnistumisen kokemuksia, yhteisöllisyyttä ja ymmärrystä sekä auttaa ja tukea hakeutumaan vapaa-ajan, eri yhteisöjen ja hankkeiden tarjoamien palvelujen ja toimintojen pariin.

HaTTunarikka tukee myös toteuttajayhdistyksensä Savonlinnan HaTTu ry:n toimintaedellytyksiä hankkeen kohderyhmään määriteltyjen perheiden lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksien kehittämisessä ja parantamisessa sekä näiden tukimuotojen kohderyhmään kuuluvien perheiden tavoittamisessa.

Mitä hankkeen tuloksena syntyy?

HaTTunarikka -hankkeella lisätään osallisuutta ja aktiivisuutta oman elämän hallintaan 60 henkilölle, joille suunnataan yksilöllistä tukea, ohjausta ja seurantaa.

Hankkeen aikataulu

HaTTunarikka- hankkeeseen haettiin rahoitusta Savonlinnan Asukasloikka- uusi askel tuensiirtohankkeesta. Hankkeen kautta saadaan 92% toiminnan kuluista.

Hankkeen aikataulu on 20.5. 2019 – 31.10. 2020.